Historie časopisu

Potřeba samostatného časopisu pro znalce vyvstala již v sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem k okolnostem a zejména k postoji tehdejšího Ministerstva spravedlnosti však tyto snahy nebyly úspěšné. Znalci tedy neměli do té doby prakticky žádný pravidelný důvěryhodný zdroj informací. Podařilo se pouze úsilím Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně prosadit nepravidelnou rubriku „Informace znalcům“ v časopise tehdejší České státní pojišťovny „Zábrana škod“, kde byly publikovány velmi důležité informace pro znalce, například:

Po uvolnění poměrů byl v roce 1990 úsilím Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (ÚSI) založen první a doposud jediný časopis v oboru s názvem „Soudní inženýrství“. Veškeré vydavatelské práce, zejména po stránce zajištění odborné úrovně příspěvků, zabezpečuje od počátku ÚSI, který byl založen v roce 1970 a v současné době je samostatným vysokoškolským ústavem VUT. Jeho náplní je zpracovávání znaleckých posudků pro státní orgány v technických a ekonomických oborech a příprava na znaleckou činnost; od roku 1970 zde absolvovalo speciální kursy celoživotního vzdělávání 3 400 stávajících i budoucích znalců. Ústav dále pořádá konference a sympozia, při ústavu působí akreditovaný nezávislý certifikační orgán pro certifikace expertů, Asociace znalců a odhadců ČR a EVU - Evropská společnost pro výzkum a analýzu silničních nehod se sídlem v Hamburku, Národní skupina v ČR. Na ústavu se uskutečňuje magisterský a doktorský studijní program oboru Soudní inženýrství, jsou vydávány publikace v tomto oboru.

Cílem, který si zakladatelé časopisu Soudní inženýrství v na začátku vytkli, bylo dát zejména znalcům technických a ekonomických oborů možnost získávat pravidelně aktuální poznatky z jejich oborů resp. specializací, a to jak po stránce příslušných předpisů, tak po stránce odborné problematiky, etiky znalecké činnosti i praktických otázek znalecké činnosti. S postupujícím úspěšným vydáváním časopisu, zejména pak po roce 1997, přibývaly podle aktuálních potřeb další rubriky:

Neodmyslitelnou částí obsahu časopisu se stalo kromě disertací publikování i dalších původních vědeckých prací, týkajících se problematiky soudního inženýrství ve všech jeho specializacích. Od roku 2005 jsou odborné a vědecké příspěvky vybaveny českou anotací, od roku 2008 přibyla i anotace v anglickém jazyce a navíc klíčová slova v českém i anglickém jazyce.

Po odborné stránce byly první ročníky věnovány zejména v dané době nejaktuálnější problematice, tj.:

Sazbu, tisk a distribuci zabezpečoval do roku 1996 Dům techniky ČSVTS Ostrava. V letech 1990 - 1993 vycházel časopis formou nesvázaného sešitu A4, v černobílém provedení. Od ročníku 1994 jsou již jednotlivá čísla sešita, obálka je na křídovém papíru, barevná. Od ročníku 1997 sazbu, tisk a distribuci zabezpečuje AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno, tiskne tiskárna FINAL TISK s.r.o., Olomučany.